PCR-test voor reizen 2021

Reizen naar een ander land

Indien u reist naar een ander land is het belangrijk dat u zich informeert over welke bijkomende voorwaarden worden gesteld om het land te betreden én om de landen die u doorreist zonder problemen te betreden. Sommige landen aanvaarden enkel PCR-testen, andere landen aanvaarden zowel PCR- als snelle antigeentesten en dit is geen statisch gegeven (laatste info op www.diplomatie.belgium.be); dit wijzigt regelmatig. België heeft beslist om naast een bewijs van volledige vaccinatie en een herstelcertificaat enkel PCR-testen te aanvaarden die uiterlijk 72 uur voor aankomst werden afgenomen.

U heeft een PCR-test nodig die buiten de testindicaties valt (vb. reis, event vanaf 13/8, …)?

In de periode tot uiterlijk 1 juli 2021

U maakt best een afspraak met een staalafnamepunt in de regio waar u woont of u kan terecht bij de staalafnamepost op Brussels Airport.

Via volgende link https://testcovid.doclr.be/#!/saps kan u afnamepunten vinden van zowel de triage- en staalafnamecentra door de overheid ingericht als andere plaatsen met staalafnamecentra. U vindt de contact en/of reservatiegegevens door te klikken op het icoon. Geef steeds duidelijk mee dat u een afspraak maakt omwille van een reis. Deze lijst is niet exhaustief; afnameplaatsen kiezen er zelf voor om al dan niet zichtbaar te zijn op deze website.

In het algemeen hebben private labo’s én een significant aantal ziekenhuislabo’s (met een blauw icoon op de kaart) capaciteit voorzien om dergelijke afnames te doen. Als algemene regel geldt dat de zowat 140 triage- en staalafnamecentra van het land die door de overheid werden ingericht (met een groen icoon op de kaart), tot op heden quasi uitsluitend patiënten testen die voldoen aan een testindicatie (symptomatische en asymptomatische risicocontacten), met uitzondering van een aantal triagecentra, voornamelijk in Brussel. Stelselmatig zullen ook meer van deze triagecentra extra capaciteit voorzien én over elektronische betaalfaciliteiten beschikken om u te kunnen helpen.

Huisartsen hebben via de huisartsenkoepels aangegeven dat hun primaire opdracht erin bestaat om zieke mensen te helpen en dus niet om testafnames te organiseren voor reizigers. Uiteraard kan het zijn dat uw huisarts dit toch voorziet; vraag dit op voorhand na en respecteer de beslissing van uw arts.

De resultaten van de analyse zijn toegankelijk via de bestaande platformen www.mijngezondheid.be of www.masanté.be. Het merendeel van de labo’s heeft daarnaast ook nog bijkomende communicatiemiddelen opgezet om u het resultaat en certificaat te bezorgen.

Hou er ook rekening mee dat labo-analyses een zekere tijd in beslag nemen. Momenteel koppelt 92% van de labo’s de resultaten van PCR-testen terug binnen de 24u en 97 % binnen de 36u. Maak dus tijdig uw afspraak om zorgprofessionals niet onnodig onder extra druk te zetten.

Testen om een vertrek op reis mogelijk te maken zijn betalend en dus ten laste van de reiziger. Testen bij een terugkeer uit een rode zone waarvoor u een activatiecode ontvangt na het invullen van een PLF, blijven terugbetaald.

Wat verandert er vanaf uiterlijk 1 juli 2021?

Zoals reeds aangekondigd, heeft de Federale Overheid beslist om residenten vanaf 6 jaar 2 gratis testen aan te bieden indien ze nog niet de kans hebben gehad zich volledig te laten vaccineren. Deze testen zullen aangevraagd kunnen worden via de bestaande platformen www.mijngezondheid.be of www.masanté.be. Met de ontvangen activatiecode zal u vanaf dan ook terecht kunnen in alle triage- en afnamecentra, privé-labo’s of afnameplaatsen van ziekenhuislabo’s, uiteraard in functie van de beschikbare vrije ruimte in de agenda. Dergelijke activatiecode blijft maximum 10 dagen geldig na aanvraag. Zieke mensen en risico-patiënten zullen ten allen tijde voorrang krijgen. Wanneer u zich met een dergelijke code voor een gratis test aanbiedt voor een staalafname, zal u niet moeten betalen bij staalafname.

Indien u niet aan de voorwaarden voldoet voor een gratis test (vb. niet-resident, vraag voor een 3e test, …), zal u via dezelfde weg ook een activatiecode kunnen aanvragen waarmee u een afspraak kan maken. Een Koninklijk Besluit wordt opgemaakt waardoor voor afnames van een klassieke PCR-test maximum 55 euro zal mogen aangerekend worden, met uitzondering van zeer snelle PCR-testen die binnen een zeer korte tijdspanne een resultaat opleveren (vb. op Brussels Airport). Hou er rekening mee dat u deze test in het merendeel van de gevallen zal moeten betalen op het moment van de afname. Het KB die de maximumprijs regelt, zal vermoedelijk ingaan in het begin van de maand juli 2021.

Digital Covid Certificate

Vanaf 16 juni 2021 start ook de communicatiecampagne rond het Digital Covid Certificate. Residenten zullen uiterlijk tegen eind juni resultaten van afgenomen testen via deze weg kunnen opvragen; voor niet-residenten wordt ook de mogelijkheid voorzien om een testcertificaat in de vorm van Digital Covid Certificate op te vragen via www.mijngezondheid.be of www.masanté.be aan de hand van de gebruikte activatiecode.

Wat indien een antigentest volstaat voor mijn reis?

Antigentesten kunnen ook bestaan onder de vorm van zelftesten. Zelftesten (testen die een burger bij zichzelf afneemt en het resultaat zelf afleest) kunnen onder geen beding aanleiding geven tot een geldig testcertificaat.

U moet zich dus richten tot een zorgprofessional om een antigentest af te nemen. Aangezien de teststrategie in België gericht is op PCR-testen wegens een hogere betrouwbaarheid in zo breed mogelijke gevallen, zijn de afnameplaatsen voor dergelijke antigentesten momenteel beperkter dan voor PCR-testen.

In het algemeen bieden een aantal private labo’s én een aantal ziekenhuislabo’s (met een blauw icoon op de kaart) afnames met snelle antigentesten aan. Als algemene regel geldt dat de zowat 140 triage- en staalafnamecentra van het land dit momenteel niet aanbieden. Het is mogelijk dat uw huisarts hiervoor tijd kan en wil vrijmaken, maar dit behoort niet tot zijn/haar kerntaken.

Geldt mijn activatiecode voor een gratis test ook voor sneltesten?

Neen, vermits niet alle landen deze testen aanvaarden wenst de Federale Overheid de meest betrouwbare testen ter beschikking te stellen die in zoveel mogelijk situaties bruikbaar zijn. U dient deze testen dus zelf te betalen.

Huisartsen Knokke-Midden

Dumortierlaan 20
8300 Knokke-Heist
Ligging | Parkeren

Secretariaat